Bestuur

Benaming stichting: Stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer

Bankrekening:                      NL 41 RABO 0337 4601 83

RSIN/fiscaal nummer:        859651435

Contactgegevens:               Per adres: IJsselpolder 8, 3991 HS  Houten

    Telefoon: 085-0161338

    Per e-mail: stichting@degrotegeer.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Erik-Jan Visser 

Mijn naam is Erik Jan Visser. Ik ben 59 jaar, een aantal jaren geleden gescheiden, vader van 3 volwassen dochters Liesanne, Leonie en Gabry en woon sinds enige tijd samen met Liesbeth. In het dagelijks leven ben ik (mede)eigenaar van een tweetal bedrijven en ben ik in dienst bij zorgverzekeraar Caresq, waarvoor ik onderhandel met ziekenhuizen over de aan onze verzekerden te leveren zorg. Naast mijn zakelijke werkzaamheden ben ik eigenlijk altijd maatschappelijk actief geweest, in de sport, in de kerk, in de politiek en nu dan voorzitter  van de vriendenstichting die is opgericht om De Grote Geer daadwerkelijk te realiseren en als het er staat te ondersteunen bij de opvang. Ieder kind verdient een thuis. Mooi dat Wim en Anja daar op deze wijze een bijdrage aan willen leveren en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Secretaris: José Nieuwenhuis

Mijn naam is José Nieuwenhuis. Ik ben getrouwd met Reinier en moeder van Sarah, Floris en Thijs. In het dagelijks leven ben ik zorgpartner bij Cura Wonen, een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen. Wim en Anja ken ik al ruim 17 jaar en zij hebben mij gevraagd om deel te nemen in het bestuur van stichting als secretaris. Ik vind het mooi om mijn zorgkennis en ervaring met opvang te kunnen inzetten voor kwetsbare kinderen. Ik ga met veel enthousiasme deze uitdaging aan, met als doel veel vrienden, sponsors en vrijwilligers te verbinden aan De Grote Geer.

bestuurslid: Alida Verloop-Nagel

Mijn naam is Alida Verloop – Nagel. Ik ben 26 jaar oud, getrouwd met Pieter en samen wonen wij in Zeist. Momenteel ben ik bezig met de master geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Naast mijn studie ben ik graag maatschappelijk actief. Door mij in te zetten voor stichting Vrienden van Gezinshuis De Grote Geer wil ik een steentje bijdragen aan het bieden van een thuis voor kinderen en jongeren binnen De Grote Geer.

bestuurslid: Roy Zwierenberg

Hallo, ik ben Roy Zwierenberg. Ik ben 49 jaar, woonachtig in Houten en vader van een zoon Thomas. Ik werk bij het Ministerie van Defensie. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond. Naast mijn betaalde werkzaamheden zet ik mij al vele jaren in als vrijwilliger bij maatschappelijke instanties, zoals politieke partij, Wereldwinkel, tennisclub en als schuldhulpmaatje. Ik wil mijn kennis en kunde graag inzetten voor de vriendenstichting van het Gezinshuis van Wim en Anja.

bestuurslid: Nicole van Well

Mijn naam is Nicole van Well, 27 jaar en samenwonend met Anco in Schalkwijk. Na de Hoge Hotelschool ben ik in dienst gegaan bij Vermaat waar ik op dit moment de rol als horecamanager vervul. Daarnaast ben ik inmiddels 4 jaar lid van JCI Kromme Rijn, een netwerkvereniging, waar ik actief ben geweest in het bestuur. Met mijn opgebouwde netwerk hoop ik zeker de stichting vrienden van Gezinshuis de Grote Geer te kunnen ondersteunen en dit project succesvol te maken.

 1. De doelen van de stichting zijn:
 • het vergroten van de sociale en maatschappelijke positie van de bewoners van Gezinshuis De Grote Geer en mogelijk die van de kinderen binnen het lokale netwerk;
 • ondersteuning bieden bij het realiseren van een beschikbare (duurzame) opvangplek voor ieder kind in de knel op lokaal niveau, binnen Gezinshuis De Grote Geer dan wel een plek binnen haar netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen;
 • gezien de behoefte in de jeugdzorg aan kleinschalige gezinsvormen, in de regio Houten het bestaan van gezinshuizen positief onder de aandacht te brengen, in de hoop daarmee meer mensen te inspireren om zelf een gezinshuis te beginnen;
 • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 1. De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door:
 • het opzetten en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk om de werkzaamheden in en om het gezinshuis te ondersteunen;
 • daar waar reguliere budgetten uit de jeugdzorg (nog) ontoereikend zijn, financiële middelen te verwerven, te beheren en ter beschikking te stellen aan Gezinshuis De Grote Geer. De ingezamelde middelen komen direct ten goede aan het verblijf en het herstel van de in het gezinshuis geplaatste kinderen;
 • het promoten van het gezinshuizen gebeurt door inzet van (social)media, free publicty en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden;
 • het ondersteunen van een lokaal netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen (gezinsvormen);
 • het ondersteunen en geven van een (financieel) steuntje in de rug bij het organiseren van activiteiten met en voor kinderen van het gezinshuis met netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen en de buurt(bewoners) waarin het gezinshuis is gevestigd.
 1. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.
Beloningsbeleid:

Artikel 3.5 acte van oprichting: ‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, indien deze kosten redelijk en niet boven matig zijn en het te vergoeden bedrag vooraf door het bestuur is goedgekeurd.’

De stichting heeft geen personeel in dienst en derhalve ook geen personeelsbeleid voor beloning.