Kernwaarden

De volgende (kern) waarden vinden wij belangrijk:

Samenwerking

Ouders en andere volwassenen die belangrijk zijn worden betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Het netwerk van de kinderen is van groot belang. Er wordt altijd aandacht besteed aan ‘het hebben van twee huizen’, en de gevoelens en moeilijkheden die je daardoor kunt hebben.

Door ons als begeleiders wordt de primaire zorg verleend door continuïteit te bieden, voorspelbaar te zijn en een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarbij en daarnaast willen we in samenwerking met professionals, afhankelijk van de rugzak die een kind met zich meedraagt, het opvoedgedrag verder laten aansluiten bij de behoeften van de kinderen.

Veiligheid is de basis

Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Veiligheid wordt onder andere gevangen in de worden: betrouwbaar, aanwezig, eerlijk en transparant. Als kinderen zich veilig en geborgen voelen, kunnen zij zich ook emotioneel ontwikkelen.

Daarnaast hechten wij waarde aan de wellicht wat ouderwets aandoende ‘3R-en’: Rust, Reinheid en Regelmaat, daar wij denken dat deze bijdragen aan het gevoel van veiligheid.

Zelfstandigheid / empowerment

Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel! Iedereen functioneert bij ons zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Hierdoor wordt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld.

Gezag en wederzijds respect

Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Wij zijn begeleiders die er zijn en die waar nodig kaders aangeven, waarbinnen de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen met bewegingsvrijheid zich kunnen ontwikkelen tot wie ze kunnen zijn. Deze kaders zijn in principe ruim, maar kunnen waar nodig (tijdelijk) minder ruim zijn om kinderen tot hun bestemming te laten komen. Opvoeden zien we als kinderen veilig (durven) loslaten, maar niet als vrijlaten.

Normen en waarden

Normen en waarden zijn volgens ons belangrijk in iedere cultuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijheid, gelijkheid, democratie, respect en tolerantie.

We hebben een duidelijk christelijke geloofsovertuiging. Onze normen en waarden zijn hiervan afgeleid. Het christelijke geloof is de basis waaruit wij ons werk doen. Wij geloven niet in het opdringen van geloof naar anderen. Ons geloof zal wel zichtbaar zijn in ons gezin, in ons doen en laten en we zijn daarop ook aanspreekbaar.

We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden.