Missie en visie

Een veilige omgeving

Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen (biologische) gezinssituatie: een veilige en stabiele omgeving. Zo kan een kind ontwikkelen en groeien naar een jeugdige  volwassene, die zich zelfstandig in de maatschappij staande kan houden.

Voornoemde is niet voor alle kinderen zondermeer weggelegd. Er zijn kinderen welke om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen, vaak al op meerdere plaatsen (tijdelijk) gewoond hebben en worden beoordeeld als niet meer plaatsbaar in een regulier pleeggezin. Maar toch willen deze kinderen ook gewoon kind zijn en een gewoon thuis hebben waar zij zich veilig voelen. Binnen De Grote Geer willen wij hen deze plek bieden. 

De missie De Grote Geer is kinderen op te vangen binnen een zo gewoon mogelijke gezinssetting, ook al zijn hun behoeften vaak bijzonder. De Grote Geer wil kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

Ik mag er zijn

Wat wij belangrijk vinden in de opvoeding is erkenning, autonomie en competenties.

Wij denken dat een kind baad heeft bij een omgeving waarbij hij het gevoel krijgt, ik mag er zijn, ik doe er toe, ik mag zijn wie ik ben. We geven dat vorm, door duidelijke kaders, binnen de kaders kunnen kinderen zich vrij bewegen, en zijn er niet te veel regels. In plaats van straf geven consequenties dragen van gedrag. Niet te veel een kind corrigeren. Zelf keuzes laten maken. Dingen die er niet toe doen geen punt van maken.

Wij betrekken de kinderen bij beslissingen die hen aangaan. We vinden het belangrijk dat ze niet het idee hebben dat alleen volwassen het over hen te zeggen hebben, maar dat ze merken dat hun mening belangrijk is en invloed heeft op hoe er voor hen gezorgd wordt.

We betrekken hun ouders of eerdere opvoeders en netwerk daar waar dat mogelijk is ook bij het leven van de kinderen, zodat ze merken dat deze mensen belangrijk zijn en belangrijk voor hen mogen blijven.

De Grote Geer wil een plaats zijn waar de nadruk ligt op de kansen van kinderen en niet zozeer op hun beperkingen. Wij willen een thuis bieden waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, waar ze durven exploreren, waar ze ontdekken waar hun kansen liggen en ruimte ervaren om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.

Buitengewoon, gewoon gezin

Een buitengewoon, gewoon gezin zijn, waar kinderen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor de jeugdige en zijn netwerk. Waar we door samen te werken met het netwerk en andere professionals kinderen kansen geven om zich te ontplooien en ervaringen op te doen. Waar ze deel kunnen zijn van een gezin, zich veilig en geliefd kunnen voelen. Een plek waar ze kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en waar ze aan de slag kunnen met het verwerken van hun trauma’s doordat hen continuïteit en voorspelbaarheid wordt geboden en opvoeders oog hebben voor hun behoeften.

Dat is waar De Grote Geer voor staat. Een plek van kansen, omdat hoewel het verleden een stempel drukt op het leven van de jeugdigen tot nu toe, het niet hun toekomst hoeft te bepalen. Er blijven kansen zijn op een hoopvol bestaan.